Công thức cơ bản
Nền tảng của mọi chế phẩm cần sa

Trung bình 10 gram hoa cần sa khô sẽ cho 1 gram dầu cần sa. Chất lượng của dầu cần sa phụ thuộc vào chất lượng hoa.