Liên hệ
Liên hệ với chúng tôi

  • Nếu có bất kỳ câu hỏi hay yêu cầu gì

  • Nếu bạn tự tin về khả năng ngoại ngữ của mình và muốn giúp mình viết bài/ dịch thuật

  • Nếu bạn muốn tìm hiểu thật sâu thêm về cần sa (và cả chất thức thần nói chung nữa)

  • Nếu bạn là nhân viên y tế/ nhà khoa học hoặc có chuyên môn liên quan, muốn tìm hiểu về cần sa

Hãy Email ngay cho mình!

express@vietweed101.com